Farnost v roce 2023 hospodařila s výnosy ve výši celkem cca 2 mil. Kč. Základní členění získaných finančních prostředků lze v zásadě rozdělit na druhy související s činností na provoz Hřbitova tj. vybrané nájemné z hrobových míst ve výši 112 tis Kč, na opravu Varhan  z darů na adopci píšťal či prodeje reklamních předmětů ve výši 413 tis Kč a na Základní činnost farnosti s rozčleněním na nájemné a služby z pronájmu prostor ve výši 448 tis Kč a pachtovného ve výši 278 tis Kč, darů fyzických osob ve výši 220 tis Kč + právnických osob ve výši 200 tis Kč, nedělních sbírek ve výši 293 tis Kč a ostatních výnosů.

Na straně vydaných peněz lze druhově rozlišovat na náklady související s provozem Hřbitova, jež činí 103 tis Kč, s přípravou na opravu Varhan  ve výši 132 tis Kč a z Provozních nákladů farnosti byly významné náklady na energie a vodu v celkové výši  401 tis Kč, mzdové náklady na pastorační asistentku a brigádníky v celkové výši 421 tis Kč, náklady na bohoslužebné předměty, tiskoviny, výzdobu kostela, farní aktivity či kancelářské potřeby v celkové výši 115 tis Kč, náklady na odvoz odpadu, účetní služby, tvorbu časopisu Remigius, ostatní služby v celkové výši 141 tis Kč, daň z nemovitosti 63 tis Kč, dary + vyhlášené sbírky + odvody do fondu sv. Vojtěcha v celkové výši 123 tis Kč  a pojistné s ostatními náklady v celkové výši 19 tis Kč.

Celkové náklady dosáhly hodnoty 1.577 tis Kč a tedy naspořené peníze za rok 2023 budou využity zejména na budoucí opravu Varhan, což je akce na několik dalších let.

Ekonomická situace farnosti je stabilní pro financování běžného provozu, ale nedostačující na větší investiční akce, které je nutné dále spolufinancovat z darů, grantů, dotací a menší akce pak z účelových sbírek.

Dlouhodobou akcí kromě rekonstrukce varhan je rekonstrukce přízemí farní budovy, kde máme již zpracovaný projekt a platné stavební povolení. Letošní investiční akcí je ohlašovaná oprava dlažby před kostelem s rozpočtem cca 900 tis Kč, kterou dle výše dostupných zdrojů rozdělíme na dvě etapy. Letos plánujeme etapu v celkové hodnotě cca 300 tis Kč. V roce 2023 jsme financovali opravu plotu za 26 tis Kč a pořídili drobné vybavení za 15 tis Kč. Více informací o plánovaných opravách a možnosti přispět naleznete v tomto článku.

Všem, kdo farnost podporují také finančně, ať už skrze nedělní sbírky, nebo trvalým příkazem na účet, děkujeme.

Pro přehled data ještě v tabulce:

Výnosy     
  Sbírky pro potřeby farnosti 292 000
  Dary fyzické osoby 220 000
  Dary právnické osoby 200 000
  Pachtovné pozemků 278 000
  Nájemné a služby k nájmu 448 000
  Nájemné ze hřbitova 112 000
  Sbírka a výnosy na opravu varhan 413 000
  Ostatní výnosy 24 000
  Úroky  32 000
  CELKEM  2 019 000
     
Náklady    
  Materiál a služby k opravě varhan 132 000
  Služby a údržba hřbitova 104 000
  Materiálové náklady 115 000
  Elektřina, plyn a voda 401 000
  Opravy  58 000
  Služby k hlavní činnosti 141 000
  Mzdové náklady 421 000
  Daň z nemovitosti a poplatky 63 000
  Účelové sbírky a odvody Arcibiskupství 123 000
  Pojištění a ostatní náklady 19 000
  CELKEM  1 577 000